Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds

For the first time, the n-hexane extract from the dried stem bark of Cassia grandis L.f. was investigated, and one new fatty acid derivative, named casgraester A (1), was obtained, together with three known ones, 2,3-dihydroxypropyl 28-hydroxyoctacosanoate (2), 2,3-dihydroxypropyl octacosanoate (3), bis-(2,3-dihydroxypropyl)tetracosanedioate (4), three known triterpenoids, lupeol (5), betulinic acid (6), oleanolic acid (7), and three known steroids, β-sitosterol (8), 3-O-β-D-glucopyranosyl-β-sitosterol (9), and 3-O-β-D-glucopyranosylbrassicasterol (10). For the first time, compounds 2–4, 6, and 10 were reported from the genus Cassia, while compounds 5, 7, and 9 were found for the first time from this species. Their structures were elucidated by IR, HR-ICR-MS, ESI-MS/MS, and NMR experiments.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...