Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISSN: 2472-9310 and 2472-9310 (2017) Trang: 142-153
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn cầu hóa,Hội trường khoa kinh tế, ngày 15/12/2017

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự hiểu biết và chiến lược đối ứng của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ trong bối cảnh hội nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Từ số liệu của cuộc điều tra, kết quả thống kê cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều biết và quan tâm đến quá trình hội nhập TPP. Tuy nhiên, sự hiểu biết của doanh nghiệp về một số nội dung liên quan vẫn còn hạn chế và phần lớn trong số đó vẫn chưa đề ra các chiến lược đối ứng cụ thể cho quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, kết quả phân tích bảng chéo và kiểm định chi bình phương chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ giữa yếu tố quy mô và loại hình doanh nghiệp đến sự hiểu biết về TPP. Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin, dữ liệu thực tế có thể làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cả các nhà quản lý doanh nghiệp nghiên cứu và đề ra các giải pháp thiết thực cho quá trình hội nhập TPP.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...