Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 20 Jan 2017
Revised 30 Jun 2017

Accepted 31 Oct 2017

 

This paper aims to report the impact of project work in teaching English language skills on the learner autonomy of students in an English Language Teacher Education program. Fifty English teaching-majored second-year students in project work over two semesters. Two instruments employed to assess their learner autonomy include a self-assessment questionnaire and two group interviews. The results showed that the students gained a higher degree of learner autonomy after participating in project work. However, the gain was largely due to increased self-decisions on learning. Other aspects of learner autonomy such as self-regulated learning actions, self-responsibility, and attitudes to social interaction remained unchanged.

Keywords

learner autonomy, project, project-based learning, self-regulated learning

Cited as: Loi, N.V., 2017. Promoting learner autonomy: Lesson from using project work as a supplement in English skills courses. Can Tho University Journal of Science. 7: 118-125.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...