Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
991 (2019) Trang: 740-750
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing

Machine learning algorithms are suggested for detecting and classifying hemorrhage regions on head CT/MRI images with high accuracy. However, most of these algorithms are not interested in the valuable characteristic of CT/MRI images, especially Hounsfield Unit values. Besides, they also only detect and classify one of types of the intracranial hemorrhage on each image. In this paper, we propose a new approach for brain hemorrhage identification using object detection algorithms like Faster R-CNN and R-FCN. The proposed approach can detect many regions of the brain hemorrhage on a CT image. The results show that the R-FCN algorithm gives better results than the Faster R-CNN algorithm on time and accuracy of identification.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...