Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 31-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The impact of having part-time jobs on students? learning results in Can Tho university

Từ khóa:

Tác động, việc đi làm thêm, sinh viên

Keywords:

Impact, part-time job, student

ABSTRACT

The findings showed that the students? learning results represented by grade point average (GPA) were different in these two groups of students. Moreover, the study also found that there was a difference in terms of GPA of students having part-time jobs before and after getting the jobs. Based on these findings, it can be concluded that that there is an impact of having part-time jobs on students? learning outcomes. The research also found out specific factors that negatively influenced the students? learning results and that led to the decrease of the GPA of students with part-time jobs. From the research findings, the researchers propose solutions and recommendations to help students having part-time jobs improve their GPAs and learning outcomes.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau về kết quả học tập được đánh giá qua điểm trung bình học kỳ của 2 đối tượng sinh viên là có đi làm thêm và không có đi làm thêm là khác nhau. Mặt khác, kết quả cũng cho thấy kết quả học tập được đánh giá thông qua điểm trung bình học kỳ của nhóm đối tượng sinh viên có đi làm thêm ở 2 thời điểm trước khi đi làm thêm và sau khi đi làm thêm là khác nhau. Từ những kết quả này cho phép nghiên cứu có thể kết luận có sự tác động từ việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên. Qua đó nghiên cứu đã tìm ra một số ảnh hưởng cụ thể từ việc làm thêm mà chính những yếu tố này làm cho kết quả học tập của sinh viên bị giảm sút. Từ cơ sở đó nghiên cứu cũng đã đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm giúp cho sinh viên có đi làm thêm ở Trường Đại học Cần Thơ cải thiện kết quả học tập của mình.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...