Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
44 (54) (2019) Trang: 81-89
Tạp chí: Phát triển & Hội nhập
Liên kết:

Đề tài này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi thương hiệu của người sử dụng điện thoại di động tại thành phố Cần Thơ. Số liệu phục vụ cho nghiên cứu của đề tài được thu thập từ 412 khách hàng sử dụng điện thoại di động tại thành phố Cần Thơ với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS và AMOS 22.0 với phương pháp thống kê mô tả và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 yếu tố chính tác động tích cực đến ý định chuyển đổi thương hiệu của người dùng điện thoại di động là truyền miệng điện tử eWOM, Marketing hấp dẫn từ lựa chọn thay thế và sự không hài lòng của khách hàng. Trong đó, yếu tố Marketing có tác động mạnh nhất đến ý định chuyển đổi thương hiệu, kế đến là eWOM và sau cùng là sự không hài lòng của khách hàng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 31-40
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...