Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
Liên kết:

Vùng ĐBSCL có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp phục vụ an ninh lương thực quốc gia và thu ngoại tệ qua xuất khẩu. Trong đó lúa gạo, cây ăn quả và thủy sản là ngành hàng chủ lực đóng góp rất lớn cho mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng xã nông thôn mới của vùng.

Đối với vùng, ĐBSCL thực hiện chủ trương thì cần phải giải quyết các đối mặt (1) trong tiến trình kinh tế hội nhập, trong bối cảnh nông dân, nông nghiệp và nông thôn; (2) an ninh nguồn nước do tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng (3) cùng với ngày càng khan hiếm đất nông nghiệp do tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và đất ở do dân số gia tăng. Ngoài ra cơ sở hạ tầng nghèo nàn, nhân lực hạn chế, chính sách còn nhiều bất cập cần giải quyết. Bài báo sẽ tập trung thảo luận 3 vấn đề:

- Vai trò đóng góp ngành NN trong tái cơ cấu nông nghiệp của vùng và quốc gia.

- Các trở ngại và thách thức cần quan tâm để giải quyết trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL bền vững hơn trong tương lai.

- Cách tiếp cận liên kết vùng và tham gia "4 nhà" là quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...