Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về

ABSTRACT

Research results show that groundwater use increased considerably in Tra Vinh in the years. The quantity of groundwater was exploited for domestic activities to increase in every year. Research results show that groundwater use in 2004 was about              80,000 m3/month and water consumption continually increase the average per month is 180,000 m3 per month and more than 200,000 m3 per month in 2006 and 2008, respectively. Growth and exploitation of groundwater use increased 10 times in about 2 years from 2004 to 2006. Total volume of the water in 2004 was one million m3 per year, while the amount of groundwater in 2008 is 2.5 illion over m3 per year. Groundwater qualities in Tra Vinh lower than groundwater standard of Viet Nam (TCVN 5942-1995). However, most groundwater quality is contaminated with Coli-form (density of 4-2400 MPN/100 ml). The challenges for farmers are dropped of groundwater quality. Solutions to save groundwater are changing kind of plants, but there are many difficulties to find kind of plants using less water.

Keywords: Groundwater and surface water resources, sustainable water resource  use

Title: Research on water resources in Tra Vinh province: water use and exploitation, solutions for using sustainable water resources and management

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu sử dụng nước ngầm tại Trà Vinh trong những năm trở lại đây tăng một cách đáng kể. Số lượng nước ngầm khai thác cho sinh hoạt liên tục tăng hàng năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng nước sử dụng trong năm 2004 là khoảng 80.000 m3/tháng và lượng nước tiêu thụ liên tục tăng trung bình/tháng là 180.000 m3/tháng và hơn 200.000 m3/tháng tương ứng với năm 2006 và năm 2008. Tốc độ gia tăng khai thác và sử dụng nước ngầm tăng gấp 10 lần trong khoảng 2 năm 2004-2006. Tổng khối lượng nước sinh hoạt của cả năm 2004 là 1 tỷ m3/năm, trong khi đó lượng nước sinh hoạt năm 2008 là hơn 2.5 tỷ m3/năm. Chất lượng nước ngầm về các chỉ tiêu hóa lý đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết nguồn nước ngầm đều bị nhiễm coliform với mật số cao (4-2.400 MPN/100 ml). Các thách thức cho các nông dân là nguồn nước ngầm có nguy cơ tụt giảm về lượng cũng như về chất. Các biện pháp tiết kiệm nước, thay đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, khó tìm cây trồng sử dụng ít nước lại có giá trị trên thị trường.

Từ khóa: tài nguyên nước ngầm và nước mặt, sử dụng bền vững tài nguyên nước

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...