Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 274-282

ABSTRACT

The Mekong Delta is considered as the main region of food security, and agricultural and  fisheries?s production ofVietnam. However, its livelihoods of farmers are still limited. Though analyzing in both statistical data of social?economics, from 2000 to 2006, and survey of 334 farm ? households in 2007. Results showed that the region gave more than 50% of rice production and 90% of rice export of the country, and more than 60% of fisheries? production and 80% of fishery? exports. However, farmers faced with some problems of their low levels of education, unskills of labor, and small land. Morever, farmers? saving was very low because of high costs for their familily? living expenditures, for their production?s inputs; their return to the bank? loan with an interest and their neightbor?s relationhsip; as results their average saving arround 6 milions VNĐ with household of 4-5 members per year that were recorded.

In order to solve problems above, the implementation of ?Tam Nong? policy by regional approaches and participation of four houses (Government? house, Scientific house,Enterprisehouse, and Farmers) will be strongly recommended..

Keywords: Production, exporting, poverty, regional aproaches and participation of ?4 houses?

Title: Real situtation and possible solution for increasing farmers? income and reducing their poverty in theVietnamMekongDelta

TóM TắT

Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực Quốc gia. Nhưng đời sống nông dân còn nghèo. Qua phân tích số liệu thống kê sản xuất và kinh tế - xã hội từ năm 2000 đến 2006 và điều tra 334 hộ, cho thấy rằng vùng này đóng góp hơn 50% tổng sản lượng lương thực và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu và khoảng 60% sản lượng thủy sản và đóng góp khoảng 80% lượng xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy nông dân đối mặt nhiều khó khăn như trình độ chuyên môn và giáo dục thấp, hộ không và ít đất cao. Tích lũy và tái đầu tư sản xuất thấp vì chi phí cao cho chi tiêu gia đình, cho vật tư, cho lãi xuất ngân hàng, và giao tế xóm làng. Dẫn đến tích lũy/hộ với 4-5 khẩu khoảng 6 triệu/hộ/năm. 

Để giải quyết vấn đề trên, triển khai chính sách ?tam nông?qua liên kết vùng và tham gia ?4 nhà? (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước, và nhà khoa học) thì rất cần thiết.  

Từ khóa: Sản xuất, xuất khẩu, nghèo khó, tiếp cận vùng và tham gia ?4 nhà?             

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...