Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 43-51
Tác giả: NGUYEN HUU GON
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Building research capacity for issues and solutions promote scientific research activities of staffs inDongThapUniversityin period of 2006 - 2011

Từ khóa:

Khoa học, nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học, khoa học và công nghệ

Keywords:

Science, scientific research capacity, scientific research activities, science and technology

ABSTRACT

Party and State have confirmed that ?science and technology is one of the national priority policies because it plays a key role in the national construction and defense. Besides, it is also foundation and driving force for industrialization and modernization, and sustainable development of the country?. Furthermore, scientific research plays an important role in higher education because it not only contribute to improve the quality of education but also to create new knowledge, new products for the development of humanity.

This paper, reports the result of scientific research activities of the staffs and lecturers atDongThapUniversityin period of 2006 - 2011.  In addition, based on the specific situation analysis, the article proposes effective solutions to build research activities of staffs inDongThapUniversity.

TóM TắT

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định ?Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước?, Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại.

Với tầm quan trọng như vậy chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2011, trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp ngày càng hiệu quả hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...