Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 110-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/02/2018

Ngày nhận bài sửa: 07/07/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

A study of material flow cost accounting in the sushi shrimp processing

Từ khóa:

Chi phí dòng nguyên vật liệu, quản trị chi phí dòng nguyên vật liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất

Keywords:

Material flow, material flow cost accounting, optimization of the production process

ABSTRACT

Material flow cost accounting (MFCA) is management tool of production process related to the flow of raw materials and energy, aiming to determine and calculate the real cost of waste and material losses. In this paper, MFCA is studied to apply for the sushi shrimp processing in Ocean Shine Food. The analysis focuses on the cost of material (cost of product and waste) and energy used in the production process. Then, basic measures to improve the process are given. The result showed that MFCA is a helpful tool in clarifying waste issues and optimizing production with actual conditions of the company.

TÓM TẮT

Mô hình quản trị chi phí dòng nguyên vật liệu (material flow cost accounting – MFCA) là công cụ quản lý quá trình sản xuất liên quan đến dòng nguyên vật liệu, năng lượng với mục đích xác định và tính toán chi phí thực sự của sự lãng phí và tổn thất vật chất. Bài báo tập trung nghiên cứu mô hình này cho dây chuyền chế biến tôm sushi tươi đông lạnh tại Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương, chủ yếu phân tích chi phí dòng nguyên vật liệu và năng lượng sử dụng trong quy trình sản xuất tôm sushi bao gồm chi phí trong phần thành phẩm và chi phí trong phần dòng thải, đồng thời đưa ra các giải pháp cải tiến để cải thiện quy trình sản xuất. Kết quả tính toán cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu thu thập được từ MFCA sẽ có thể xác định được các điểm cần cải tiến, cũng như là ứng dụng của nó để tối ưu hóa quy trình sản xuất với các điều kiện sản xuất thực tế tại công ty.

Trích dẫn: Phạm Thị Hoài Thương, Phạm Kiều My, Võ Trần Thị Bích Châu và Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, 2018. Nghiên cứu mô hình quản trị chi phí dòng nguyên vật liệu cho dây chuyền chế biến tôm sushi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 110-117.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...