Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/11/2018

Ngày nhận bài sửa: 29/12/2018

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Improving summary skills based on genre text character for elementary students by mind map

Từ khóa:

Kỹ năng tóm tắt, sơ đồ tư duy, thể loại, thực nghiệm

Keywords:

Summary skill, mind map, genre text, experience

ABSTRACT

Summarizing is one of the most important skills in reading comprehension in reading instruction programs from the elementary levels in the United States, Australia, Singapore, and Korea. In Vietnam, the summary skills are also deal with the General Education of Literature subject curriculum by Minitry of Education Training which requires students to learn how to summarize texts based on their knowledge about each genre of text. This article showed the results of teaching and training summary skills for elementary students based on text genre through using mind maps.

TÓM TẮT

Tóm tắt văn bản là một trong những kỹ năng quan trọng trong đọc hiểu được chú trọng trong tất cả chương trình dạy đọc từ cấp tiểu học ở các nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Singapore, Hàn Quốc, ... Tại Việt Nam, kỹ năng tóm tắt được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập đến khá cụ thể và tường minh trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới với yêu cầu học sinh biết dựa vào những hiểu biết về thể loại văn bản để đọc hiểu và tóm tắt được văn bản đó sau khi đọc xong. Bài viết này trình bày kết quả rèn luyện kỹ năng tóm tắt văn bản cho học sinh tiểu học theo từng thể loại bằng sơ đồ tư duy.

Trích dẫn: Trịnh Thị Hương và Lữ Hùng Minh, 2019. Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản theo thể loại cho học sinh tiểu học bằng sơ đồ tư duy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3C): 65-71.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...