Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 325
Tạp chí: IFS 2015. Penang, Malaysia from 1-4/12/2015
Liên kết:

This study aimed to compare the morphology, reproductive and grow of snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis) fromThailand, Dong Thap and Ca Mau with following contents: conditioning broodstock, breeding, rearing larvae in plastic lined tank and growing out in hapas placed in pond.

The results showed that Thai snakeskin strain had many different variants better than two strains from Dong Thap and Ca Mau. These morphometric parameters included total length, standard length, body height, ratio between total length and standard length, ratio between body height and standard length, ratio between body height and caudal peduncle length.

The Thai strain gave the best values of number of egg per spawned (205,33±0,58 eggs/g), fertilization rate (87,33±0,58%) and hatching rate (92±1%), comparing with Dong Thap (194,33±0,58 eggs/g; 82,67±0,58%; 89±1%) and Ca Mau strains (189,67±0,58 eggs/g; 81,67±0,58%; 88±1%).

For nursing larvae in plastic lined tank, the lowest values of growth and survival rate  of  Thai strain were 14,44±0,25%; 397,43±9,15 g/m2. The highest growth and survival rate were Ca Mau strain with value of 21,64±0,45%; 512,34±12,09 g/m2. For growing out in hapas placed in pond, the results showed that Thai strain gave the highest values in survival rate (80,07±0,12%) and and biomass production (1.494,61±22,81 g/m2). The lowest data was Ca Mau strains which gave the lowest values (79,86±0,12% in survival rate and 1.310,52±1,3 g/m2 in biomass production).

Các bài báo khác
(2015) Trang: 28
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. 22-23/10/2015. Can Tho, Viet Nam
1 (2013) Trang: 188
Tạp chí: ifs 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Bùi Minh Tâm
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...