Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
12(85) (2017) Trang: 116-119
Tạp chí: Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra độ mặn thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm càng xanh trong hệ thống có và không có biofloc. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰ trong hệ thống có và không có biofloc, bể ương tôm có thể tích 500 lít, tôm giống có khối lượng 0,006 g/con, mật độ bố trí 1.000 con/m3, sử dụng bột gạo để tạo biofloc với tỉ lệ C/N=15. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 30 ngày ươngtrung bìnhtổng của tốc độ tăng trưởng tương đối (9,65±0,46 %/ngày) và tỷ lệ sống (80,0±17,1%) của tôm ở các nghiệm thức có biofloc lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 35-44
Tải về
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...