Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 14-18
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích: cập nhật lại bản đồ đất của tỉnh Hậu Giang trên nền bản đồ đất năm 2008 và đánh giá biến động các nhóm đất chính. Đề tài đã sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu, khảo sát 174 phẫu diện đất và phân tích một số đặc tính lý, hóa học của 51 phẫu diện, phân loại đất theo hệ thống WRB (FAO, 2006). Kết quả cho thấy, ở tỉnh Hậu Giang có 2 nhóm đất chính gồm nhóm đất Gleysols (96.709,98 ha, chiếm 59,34%) với 14 biểu loại đất (đơn vị đất) và nhóm đất Anthrosols chỉ có 1 biểu  loại đất (đơn vị đất) là Gleyic - Anthrosols với diện tích 66.252,91 ha (chiếm 40,66%). Toàn bộ diện tích nhóm đất Cambisols (60.368,33 ha) đã chuyển sang nhóm Gleysols (44.273,01 ha) và Anthrosols (16.095,32 ha). Diện tích nhóm đất Gleysols tăng 50.908,51 ha và nhóm Anthrosols tăng 3.459,82 ha. Sự thay đổi các nhóm đất chủ yếu do cải tiến hệ thống phân loại WRB, có một số thay đổi kỹ thuật canh tác của người dân, thay đổi điều kiện tự nhiên và hiện trạng sử dụng đất địa phương. 

Các bài báo khác
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...