Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
Liên kết:

Mekong Delta is one of the largest agricultural production areas in Vietnam. However, in recent years, the intensification of crops and the overexploitation of the land potential led to the soil degradation. Therefore, it is necessary to build soil fertility maps in order to have reasonable land use and exploitation measures. In addition, with the development of science and technology, especially GIS technology makes mapping easier. The study was conducted to determine the spatial distribution of soil fertility types and its constraints for agricultural cultivation. The study used the method of collecting information, converting soil classification map classified by WRB system into soil fertility map classified by FCC system; Identify obstacles based on soil fertility characteristics. Research results have identified Mekong Delta has 35 types of soil fertility: CCC, LLC, CCCf-, LLCf-, OOOf-, CCCs-, CCiC, ,LLiC, CCfC, CCiCf-, LLfCs, CapCacC, LapLacC, SkeoSkS, SkeoRkR, Cs-Cs-Cs-, Ls-Ls-Cs-, CsCsCs, Ls-Ls-Cf-s-, Ls-Ls-fCs-, CsCsCf-s, LsLsCf-s, LsLsfCs, Ca-pCa-Cc-, La-pLa-Cc-, Oa-pOa-Oc-, Ca-pCa-Cc-f-, CapCacCf-, Ca-ps-Ca-s-Cc-s-, La-ps-La-s-Cc-s-, Ca-psCa-sCc-s, Caps-Cacs-Cs-, CapsCacsCs, LapsLacsCs, CapsCacsCf-s.  Identified 11 types of  constraints  for agricultural cultivation, including Slightly acid (a-), Strongly acid (a), High P fixation  and high Fe toxicity potential  (i), Low available P (p), Strongly actual acid sulfate soils (c), Slightly actual acid sulfate soils (c-), Shallow potential acid sulfate soil (f) Deep potential acid sulfate soil (f-), Slight salinity (s-), Strongly salinity (s), Ability low supply mineral (k), Ability low nutrient retention (e), Low organic carbon content (o). 

Các bài báo khác
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...