Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Liên kết:

Bằng các phương pháp như điều tra khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích đất, phân loại đất theo WRB 2006, hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nghiên cứu được thực nhằm xác định sự phân bố không gian của các tầng chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán, và vật liệu chẩn đoán của đất phân loại theo WRB trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở tỉnh Hậu Giang có 4 tầng chẩn đoán chính Mollic, Umbric, Plinthic và Thionic với diện tích lần lượt là 70.005,9 ha, 11.778,9 ha, 1.264,7 ha và 39.354,4 ha. Bên cạnh đó, trong các biểu loại đất ở tỉnh Hậu Giang chỉ có 1 đặc tính chẩn đoán là Gleyic, phân bố trên toàn tỉnh với tổng diện tích là 162.962,9 ha và cũng đã xác định 1 vật liệu chẩn đoán là Sulfidic (39.354,4 ha).

Các bài báo khác
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...