Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 33-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/12/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/05/2019

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Assessment of factors aeffecting the implementation of land use plans in the period of 2006-2014 as a basis for

 land use planning to 2030 of can tho city

Từ khóa:

Đánh giá, kế hoạch sử dụng đất, thành phố Cần Thơ, yếu tố tác động

Keywords:

Assessment, Can Tho city, impact,  Land-use planning

ABSTRACT

Land use planning and plans play an important role in the development of Can Tho city according to the socio-economic development orientation to 2030. The study is aimed to assess the factors impacting on implementation of land use plans in the period of 2006-2014 and thereby to determine their importance as bases to orient the solutions for land use planning to 2030. Secondary data were collected from the results of implementing land use plans for the 2006-2014 period of Can Tho city. Primary data were from the questionnaire-based survey of 180 local people and authorities. The method of multi-criteria analysis (MCA) with AHP technique were employed in the study. The results showed that the group of socio-economic factors have a decisive impact on the results of land use plan implementation, followed by land policies and ultimately technical process factors. Level two factors in each factor group also have different impacts on land use plans, in which elements of the market economy, the policy of mediation, reimbursement and investment is more important than other factors. Evaluate the impact of the group of factors and level 2 factors on the implementation of land use planning to help orient, establish and implement systematic and effective planning.

TÓM TẮT

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố Cần Thơ theo định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Nhằm mục đích đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2006-2014 để định hướng các giải pháp cho quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Thông qua việc thu thập kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2006-2014 của thành phố Cần Thơ kết hợp với điều tra khảo sát người dân và chính quyền địa phương với 180 phiếu phỏng vấn. Bằng phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) với kỹ thuật AHP kết quả cho thấy các yếu tố kinh tế xã hội có tác động quyết định đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, tiếp theo là chính sách đất đai và cuối cùng là yếu tố quy trình kỹ thuật. Các yếu tố cấp hai trong mỗi nhóm yếu tố có tác động khác nhau đến kế hoạch sử dụng đất, trong đó các yếu tố của nền kinh tế thị trường, chính sách hòa giải, bồi hoàn và đầu tư quan trọng hơn các yếu tố khác. Đánh giá tác động của mỗi nhóm yếu tố và các yếu tố cấp 2 đến việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giúp định hướng, lập và thực hiện quy hoạch có hệ thống và hiệu quả.

Trích dẫn: Huỳnh Phú Hiệp, Lê Nguyễn Thị Bích Thu, Lê Văn Khoa và Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2019. Đánh giá các yếu tố tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2014 làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 33-43.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...