Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về

Abstract

This study aimed to establish the basic information about the prevention of bird flu disease and production of local chicken breeds which are mostly kept in the households and to study the modes of production that are being used in the countryside. The transaction and re-consultation methods were used by a list of questionnaire to survey 408 households from five districts including Cai Rang (n=90), O Mon (n=75), Thot Not (n=91), CoĐo (n=91), Vinh Thanh (n=61). The results showed that poultry production in Cantho province has increased at a particularly rapid rate of 28.79% for chicken and 205.97% for duck, respectively. The efficacy of influenza vaccination in chicken and duck were 88.99% and 97.42%. The results also showed that Vinh Thanh has the highest number of chickens and the largest land holding (p < 0.01) while O Mon is significantly different in the longest raising time and highest percentage of mortality. Tau and Noi chickens are the popular local chicken breeds kept under household condition.

Keywords: Local chicken breeds, farmer-housholds, vaccine, avian influenza

Title: A survey on poultry production in cantho city

Tóm tắt

Nhằm thiết lập các thông tin cơ bản về tình hình phòng chống bệnh cúm gia cầm và các giống gà địa phương được nuôi giữ ở các nông hộ, tìm hiểu phương thức chăn nuôi gia cầm được sử dụng tại địa phương. Phương pháp cắt ngang và hồi cứu được sử dụng để điều tra 408 hộ dân tại các điểm Cái Răng (n=90), Ô Môn (n=75), Thốt Nốt (n=91), Cờ Đỏ (n=91), Vĩnh Thạnh (n=61). Kết quả phân tích cho thấy tình hình phát triển đàn gia cầm ở thành phố Cần Thơ từ năm 2005 đến 2007 tăng dần với tỉ lệ tăng bình quân là 28,79% ở gà và 205,97% ở vịt, tỉ lệ tiêm phòng trung bình hàng năm đạt 88,99% ở gà và 97,42% ở vịt. Kết quả phân tích về tình hình chăn nuôi gia cầm ở các quận huyện cho thấy huyện Vĩnh Thạnh có số lượng gà nuôi trung bình và diện tích đất chăn thả cao nhất có ý nghĩa thống kê, trong khi quận Ô Môn có thời gian nuôi gà dài nhất và tỉ lệ hao hụt cao nhất. Các giống gà địa phương được nuôi phổ biến tại các nông hộ là gà Nòi và gà Tàu.

Từ khóa: các giống gà địa phương, các hộ chăn nuôi, vaxin, cúm gia cầm

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...