Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về

Abstract

A study on efficiency of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (B. subtilis-ChIFNa) in prevention of Newcastle disease for chickens was carried out in 3 week old chickens of Tamhoang breed by oral supply of 0.5x1010 spores of B. subtilis-ChIFNa per chicken and comparing the efficiency of standard ChIFNa with dose of 104UI/chicken. The experimented results showed that after challenging by virulent Newcastle disease virus with dose of 104 ELD50 per experimented chicken, the survive rate of chickens in B. subtilis-ChIFNa treatment was (79.17%) higher than that of chickens in standard ChIFNa treatment (45.83%) and than that of control (12.50%). Our results suggestted that B. subtilis-ChIFNa could be potentially useful in the prevention of Newcastle disease in chickens.

Keywords: B. subtilis-ChIFNa, Newcastle disease, chickens

Title: Efficiency of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (B. subtilis-ChIFNa) in prevention of Newcastle disease in chickens

Tóm tắt

Nghiên cứu hiệu quả phòng bệnh của bào tử Bacillus subtilis biểu hiện Interferon alpha gà (B. subtilis-ChIFNa) trong phòng bệnh Newcastle cho gà được thực hiện trên gà giống Tam Hoàng 3 tuần tuổi. Thí nghiệm được thực hiện bằng việc thử nghiệm cho gà uống với liều 0,5x1010 bào tử B. subtilis-ChIFNa, sau đó công cường độc virus Newcastle độc lực cao với liều 104 ELD50 cho mỗi gà thí nghiệm, đồng thời so sánh hiệu quả của ChIFNa chuẩn với liều 104UI. Kết quả thí nghiệm cho thấy bào tử B. subtilis-ChIFNa có khả năng phòng bệnh Newcastle với tỷ lệ bảo hộ là 79,17% cao hơn so với tỷ lệ bảo hộ bởi ChIFNa chuẩn (45,83%) và so với lô đối chứng Bacillus subtilis (12,50%). Kết quả thí nghiệm chứng minh B. subtilis-ChIFNa có tiềm năng trong việc phòng bệnh Newcastle trên gà.

Từ khóa: B. subtilis-ChIFNa, Newcastle disease, gà

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...