Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về

ABSTRACT

An investigation on Newcastle disease status in scavenging chickens was carried out by clinical observations, necropsy findings, haemagglutination (HA) and haemagglutination inhibition (HI) test from 47 outbreaks in Hau Giang province in 2011. The results showed that there were 23 Newcastle disease outbreaks from 35 suspected outbreaks. The mortality of Newcastle disease chickens was (20.02%) higher than that of chickens involved with other diseases (18.09%). The highest infection flock rate was reported in chickens from 17 to 30 days of age (75.00%), followed by 31 to 45 day old chickens (61.54%) and chickens older than 45 days of age (34.62%).  Outbreaks mostly happened in unvaccinated chicken flocks (75.00%), followed by flocks with one vaccination (62.50%) and flocks with 2 vaccinations (42.85%).  There was no significant difference between the infection flock rates of chicken breeds.

Keywords: Newcastle disease, chickens, Hau Giang

Title: Newcastle disease status in scavenging chickens in Hau Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu tình hình bệnh Newcastle trên các giống gà thả vườn được thực hiện qua việc khảo sát dấu hiệu lâm sàng, quan sát bệnh tích và xét nghiệm bằng phản ứng ngưng kết hồng cầu (HA) và ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) từ 47 đàn gà bệnh tại tỉnh Hậu Giang trong năm 2011. Kết quả cho thấy có 23 đàn gà mắc bệnh Newcastle từ 35 đàn nghi ngờ.  Tỷ lệ chết từ gà mắc bệnh Newcastle là (20,02%) cao hơn gà mắc bệnh khác (18,09%).  Tỷ lệ đàn nhiễm bệnh Newcastle cao nhất được ghi nhận ở những đàn gà từ 17 ngày đến 30 ngày tuổi (75,00%), kế đến là gà từ 31-45 ngày tuổi (61,54%) và thấp nhất là ở những đàn gà lớn hơn 45 ngày tuổi (34,62%). Bệnh thường xảy ra nhất ở các đàn không được tiêm ngừa (75,00%), kế đến là các gà chỉ được tiêm ngừa một lần (62,50%) và gà được tiêm ngừa 2 lần (42,85%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ đàn nhiễm giữa các giống gà.

Từ khóa: Newcastle disease, gà, Hậu Giang

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...