Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về

ABSTRACT

A study on efficiency of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (ChIFNa- B. subtilis) in prevention of Gumboro disease for chickens was carried out in 3 week old chickens by oral supply 100 ?g of ChIFNa- B. subtilis spores  per chicken and comparing the efficiency of standard ChIFNa with dose of 104UI/chicken. The experimented results showed that after challenging by virulent Newcastle disease virus with dose of 4x104 ELD50 per experimented chicken, the survive rate of chickens in ChIFNa- B. subtilis treatment was (79.17%) higher than that of chickens in standard ChIFNa treatment (45.83%) and than that of B. subtilis control (12.50%). Our results suggest that ChIFNa- B. subtilis could be potentially useful in the prevention of Gumboro disease in chickens.

Keywords: ChIFNa- B. subtilis, Gumboro, chickens

Title: Efficiency of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (ChIFNa- B. subtilis) in prevention of Gumboro disease in chickens

TóM TắT

Nghiên cứu hiệu quả phòng bệnh của bào tử Bacillus subtilis biểu hiện interferon alpha gà (ChIFNa- B. subtilis) trong phòng bệnh Gumboro cho gà được thực hiện trên giống gà 3 tuần tuổi. Thí nghiệm được thực hiện bằng thử nghiệm cho mỗi gà uống 100 ?g bào tử ChIFNa- B. subtilis, sau đó công cường độc virus Gumboro độc lực cao với 4 x 104 ELD50, đồng thời so sánh hiệu quả của ChIFNa chuẩn với liều 104UI. Kết quả thử nghiệm cho thấy B. ChIFNa- B. subtilis có khả năng phòng bệnh Gumboro với tỷ lệ bảo hộ là 77,08% cao hơn so với tỷ lệ bảo hộ bởi ChIFNa (66,67% và so với đối chứng B. subtilis (12,50%). Kết quả thí nghiệm chứng minh ChIFNa- B. subtilis có tiềm năng trong việc phòng bệnh Gumboro trên gà.

Từ khóa: ChIFNa- B. subtilis, Gumboro, gà

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...