Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 98-102
Tạp chí: International Smart Grid Conference October 12-14, 2015 Gwangju, Korea
1 (2013) Trang: 478
Tạp chí: International Smart Grid Conference & Exhibition 2013
51 (2012) Trang: 57
Tác giả: Trần Trung Tính
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: International Symposium on Management Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering Society General Meeting
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering Society General Meeting
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering PSCE-2006, 2006 Power System Conference & Exposition
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: 19th Annual Canadian Conference on Electrical nd Computer Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...