Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kì 1 - 9/2019 (2019) Trang: 72-74
Tạp chí: Dạy và Học ngày nay
Liên kết:

Chính sách nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955 – 1963 là một trong những nội dung quan trọng của lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc nói riêng. Do đó, việc nghiên cứu và giảng dạy về chuyên đề này sẽ có giá trị khoa học và mang tính giáo dục thực tiễn đối với sinh viên chuyên ngành Lịch sử - Trường Đại học Cần Thơ. Bài viết đã định hướng một số nội dung căn bản về chính sách nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam (1955 – 1963) trong nghiên cứu của giảng viên và học tập đối với sinh viên. Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn sinh viên cách thức tiếp cận và khai thác nguồn tư liệu lịch sử có liên quan đến chuyên đề này góp phần xây dựng nội dung học tập phong phú và hiệu quả.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 202-210
Tạp chí: UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES-XI, September 3-5, 2021 Ankara, Turkey
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...