Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 202-210
Tạp chí: UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES-XI, September 3-5, 2021 Ankara, Turkey
Liên kết:

South of Vietnam plays an important role in agricultural production. Accordingly, during the 20 years (1955 - 1975), the government of the Republic of Vietnam implemented many different policies on science and technology, in order to improve agricultural production and improve the quality of agricultural products of the Southern Vietnam. The purpose of this article is to analyze the agricultural science and technology policies in South Vietnam implemented by the government of the Republic of Vietnam from 1955 to 1975. The research results contribute to changing the view of contemporary Vietnamese society on the policies of the government of the Republic of Vietnam in the construction and development of agricultural economy in South Vietnam in the second half of the twentieth century. In addition, this research result is a useful reference source for the task of scientific research on modern Vietnamese history at Can Tho University.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...