Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 23-29
Tải về

Abstract

Today the application of information technology for teaching in general and teaching physics in particular has become very popular. Along with the development of information technology, software simulation support for teaching physics also updated more. The software helps learners intuitive, easy to acquire new knowledge while stimulating interest learning, help teachers achieve high efficiency in the process of teaching. Question the teacher will select the software and use them in situations of teaching physics how to achieve the goals in their teaching. In this article present some software applications such as Physics, Interactive Physics, Flash, PowerPoint to design experiments simulate some phenomena physics help students easily absorb more knowledge. These software were also applied to evaluate the academic performance of learners.

Keywords: Active learning, visual learning, simulation experiments

Title: Some software applications to active teaching and learning of Physics in high school

Tóm tắt

Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin cho dạy học nói chung và giảng dạy Vật lý nói riêng đã trở nên rất phổ biến. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các phần mềm mô phỏng hỗ trợ cho dạy học Vật lý cũng được cập nhật nhiều hơn. Các phần mềm này giúp người học trực quan, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới đồng thời kích thích hứng thú học tập, giúp giáo viên đạt hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy. Vấn đề được đặt ra là giáo viên sẽ lựa chọn phần mềm nào và sử dụng chúng trong các tình huống giảng dạy Vật lý ra sao để đạt được mục tiêu trong quá trình dạy học. Trong bài báo này trình bày ứng dụng một số phần mềm như Physics, Interactive Physics, Flash, PowerPoint để thiết kế các thí nghiệm mô phỏng một số hiện tượng Vật lý giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Ngoài rai các phần mềm này còn ứng dụng để đánh giá kết quả học tập của người học.

Từ khóa: Dạy học tích cực, dạy học trực quan, mô phỏng thí nghiệm

Các bài báo khác
(2015) Trang: 195-198
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", tổ chức ở Nhà Điều Hành ĐHCT, ngày 19/12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...