Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về

ABSTRACT

Challenge experiment by injection of Aeromonas hydrophila strain A11-02 with 2,75x107 CFU/ml and Streptococcus sp. strain S11-01 with 2,87x107 CFU/ml and combination of two bacteria with 105-107CFU/ml was carried out with climbing perch (Anabas testudineus). Samples were collected at day 1, 2, 3, 4, 5, and 14 post-injection for histopathological analysis. Mortality rates in the treatments of single bacteria was 25% and 45%; and those in the treatments of complex bacteria were 70%, 80% and 90% with dose from 105-107CFU/ml, respectively. Microscopic observation of fresh smear of liver, kidney and spleen from diseased specimens reviewed both gram positive cocci and gram negative rod shaped. The tissues of spleen, kidney and liver started to change at 2 days post-injection and increased necrosis after 3, 4 and 5 days in the treatments of two bacteria. The congestion and haemorrhage were observed in the tissues of fishes infected with single bacteria.

Keywords: Climping perch, Aeromonas hydrohila, Streptococcus sp., histopathology

Title:    Histopathology of Climbing perch (Anabas testudineus) infected with Aeromonas hydrohila and Streptococcus sp.

TóM TắT

Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila A11-02 với mật độ 2,75x107 CFU/ml, chủng Streptococcus sp. S11-01 với mật độ 2,87x107 CFU/ml và 3 nghiệm thức tiêm kết hợp 2 chủng vi khuẩn mật độ 105-107 CFU/ml và nghiệm thức đối chứng tiêm nước muối sinh lý. Mẫu được thu vào ngày thứ 1, 2, 3, 4, 5 và 14 sau gây cảm nhiễm. Kết quả tỉ lệ chết ở nghiệm thức tiêm đơn 25% và 45%, nghiệm thức tiêm kết hợp lần lượt là 70%, 80% và 90% ở mật độ 105-107CFU/ml. Kết quả quan sát phết kính mẫu tươi mô gan, thận và tỳ tạng phát hiện cầu khuẩn, gram dương và trực khuẩn, gram âm. Mô tỳ tạng, thận và gan ở cá cảm nhiễm vi khuẩn kết hợp mật độ từ 105-107CFU/ml thay đổi vào ngày thứ 2 và hoại tử ở ngày thứ 3,4 và 5. Hiện tượng xung huyết, xuất huyết quan sát thấy ở cá tiêm một chủng vi khuẩn.

Từ khoá: Cá rô, Aeromonas hydrophila, Streptococcus, mô bệnh học

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...