Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 94-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/04/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:  

Relationship model between service quality and patient satisfaction for health service of hospitals at the districts in Can Tho City

Từ khóa:

Hài lòng, bệnh nhân, dịch vụ y tế

Keywords:

Satisfaction, patient, health services

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the relationship model between service quality and patient satisfaction for health service of hospitals at the districts in Can Tho city. The research was conducted with 200-patient observations. The analytical methods used include Cronbach's alpha, exploratory factor analysis (EFA), structural equation modeling (SEM) in the examination of the relationship between service quality and patient satisfaction. The research results showed that health service quality is formed on the basis of dimensions such as ?Time of health service?, ?Health workers?, ?Results of health service?, ?Costs of health service?, ?Assurance?. In addition, the research results also showed that service quality directly and positively influences patient satisfaction for health service of hospitals at the districts in Can Tho city.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế của các bệnh viện tuyến quận huyện tại Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát với 200 bệnh nhân. Các phương pháp phân tích được sử dụng như cronbach?s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) trong việc kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng dịch vụ y tế được hình thành trên cơ sở các thành phần như ?Thời gian khám chữa bệnh?, ?Nhân viên khám chữa bệnh?, ?Kết quả khám chữa bệnh?, ?Chi phí khám chữa bệnh?, ?Sự đảm bảo?. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất lượng dịch vụ tác động trực tiếp và cùng chiều đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế của các bệnh viện tuyến quận huyện tại Thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 102-109
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 186-193
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 190-198
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 45-53
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 74-78
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 83-90
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 91-96
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-102
Tải về
7 (2016) Trang: 578-581
Tạp chí: International Journal of Science and Research
7 (2018) Trang: 473-477
Tạp chí: International Journal of Science and Research
7 (2017) Trang: 395-399
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
7 (2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
104 (2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Centre for Asean Studies
7 (2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
7 (2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
8 (2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
7 (2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
6 (2017) Trang: 541-544
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
7 (2017) Trang: 662-667
Tạp chí: Indian Journal of Applied Research
(2015) Trang: 185-189
Tạp chí: Cơ chế chính sách phụ vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Cần Thơ ngày 17/10/2014
1 (2013) Trang: 65
Tạp chí: Hội thảo phân tích thực trạng bán hàng rong và ề xuất một số giải pháp tại quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
1 (2013) Trang: 63
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội
1 (2013) Trang: 13
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội thảo về Quản trị và kinh doanh
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: HT đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội thảo về Quản trị và kinh doanh
1 (2012) Trang: 125
Tạp chí: Phát triển KT-XH
266 (2012) Trang: 56
Tạp chí: Phát triển kinh tế
1 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Một số vấn đề xã hội …
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies (CAS) – Centre for International Management and Development Antwerp (CIMDA)
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies (CAS) – Centre for International Management and Development Antwerp (CIMDA)
 

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...