Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Determining the extent of biological nitrogen fixing of the Burkholderia sp. KG1 and Pseudomonas sp. BT1 with high-yielding rice OM2517 in the field

Từ khóa:

Burkholderia, Pseudomonas, lúa, đất vùng rễ, Nông trường Sông Hậu

Keywords:

Burkholderia, Pseudomonas, rice, rhizosphere soil, Song Hau farm

ABSTRACT

A field experiment was conducted to evaluate biological nitrogen fixation ability of two isolates (Pseudomonas sp. BT1 and Burkholderria sp. KG1) on high-yielding rice OM2517 cultivated on alluvial soil of Song Hau farm, Can Tho city in Summer-Autumn cropping-season 2011. The results showed that Burkholderria sp. KG1 isolate had biological nitrogen fixation ability equivalent to 50% inorganic fertilizer while Pseudomonas sp. BT1 only provided 25% nitrogen requirement for rice growth.

TóM TắT

Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện để đánh giá khả năng cố định đạm của 2 chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. BT1 và Burkholderria sp. KG1 trên cây lúa cao sản OM2517 trồng trên đất phù sa tại nông trường Sông Hậu ? Cần Thơ vào vụ Hè Thu 2011. Kết quả cho thấy chủng Burkholderria sp. KG1 cung cấp đến 50% đạm sinh học trong khi chủng Pseudomonas sp. BT1 chỉ cung cấp được 25% nhu cầu đạm sinh học cho sự phát triển của cây lúa cao sản.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...