Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/12/2017
Ngày nhận bài sửa: 15/01/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

Evaluating the effect of burkholderia vietnamiensis ct1 bio-product on  high-yield plants rice of om4218 variety

Từ khóa:

Burkholderia vietnamiensis CT1, chế phẩm đạm sinh học, lúa cao sản OM4218, năng suất lúa, N tổng số trong đất

Keywords:

Burkholderia vietnamiensis CT1, grain yield, high-yielding rice – cv. OM4218, nitrogen biofertilizer, total N in the soil

ABSTRACT

Nitrogen biofertilizer was made from Burkholderia vietnamiensis CT1 in Burk's liquid without nitrogen (Park et al., 2005). It was stored for more than 3 months, then mixed with germinated seeds of high-yield rice (cv. OM4218). The efficacy of Burkholderia vietnamiensis CT1 was investigated on the OM4218 rice growth under pots condition, in the summer-autumn crop of 2016. The results showed that nitrogen biofertilizer of the Burkholderia vietnamiensis CT1 could replace up to 50% of N used for high-yield rice grown in pots, which had a significant effect on biomass accumulation, number of effective shoots of rice bush and the yild of rice harvested per pot compared to the control. The effect of nitrogen biofertilizer also affected significantly the accumulation of protein in the rice kernel and maintained the total N in the soil after rice harvest. In conclusion, Burkholderia vietnamiensis CT1 can provide up to 50% of the biological nitrogen needed for the growth and development of the OM4218 high-yield rice planted in pots.

TÓM TẮT

Chế phẩm đạm sinh học được sản xuất từ sự lên men chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis CT1 trong môi trường Burk’s lỏng không đạm (Park et al., 2005), được tồn trữ 3 tháng, sau đó trộn với hạt lúa giống OM4218 đã nẩy mầm. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả của chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 được tiến hành trên giống lúa OM4218 trồng trong chậu vào vụ Hè Thu 2016. Kết quả thí nghiệm đã chứng minh chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 có khả năng thay thế đến 50%N sử dụng cho cây lúa cao sản trồng trong chậu, ảnh hưởng có ý nghĩa đến sự tích lũy sinh khối, số chồi hữu hiệu của bụi lúa và năng suất lúa thu hoạch theo từng chậu so với đối chứng. Hiệu quả của chế phẩm cũng tác động có ý nghĩa lên sự tích lũy protein trong hạt gạo và duy trì được N tổng số trong đất sau khi thu hoạch lúa trong chậu. Như vậy, chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 có khả năng cung cấp đến 50% đạm sinh học cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa cao sản OM4218 trồng trong chậu.

Trích dẫn: Ngô Thanh Phong, 2018. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 trên giống lúa cao sản OM4218. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6A): 29-34.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...