Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về

ABSTRACT

Pseudomonas sp. BT1 or Pseudomonas sp. BT2 strains had replace 25-50%N when they had innoculated on high-yield rice growing in in-pots, affect significantly on the number of shoots and rice weight (harvested in each session compared to controls). The experience of mixing of two strains were more effective than individual treatment of each strain, replacing 50-75%N.

Keywords: 16S rDNA, Burkholderia, nitrogen fixation, Pseudomonas, rice roots

Title: Determining the extent of chemical fertilizers instead of the Pseudomonas sp. BT1 and BT2 with high yield rice plants grown in pots

TóM TắT

Từng chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. BT1 hoặc Pseudomonas sp. BT2 có khả năng thay thế từ 25-50%N khi chủng cho cây lúa cao sản trồng trong chậu, ảnh hưởng có ý nghĩa đến số chồi và trọng lượng hột lúa thu hoạch theo từng buội lúa so với đối chứng. Các nghiệm thức phối trộn giữa hai chủng vi khuẩn có hiệu quả hơn so với các nghiệm thức riêng lẻ từng chủng vi khuẩn, thay thế được 50-75%N.

Từ khóa: 16S rDNA, Burkholderia, cố định đạm, rễ lúa, Pseudomonas

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...