Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2018) Trang: 89-96
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Chế phẩm đạm sinh học được sản xuất từ sự lên men chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis CT1 trong môi trường Burk’s lỏng không đạm, được tồn trữ trên 3 tháng, sau đó trộn với hạt lúa giống OM4218 đã nẩy mầm. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả của chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 được tiến hành trên giống lúa OM4218 trồng trong chậu và ngoài đồng vào vụ Hè Thu 2016. Kết quả thí nghiệm đã chứng minh chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 có khả năng thay thế đến 50%N sử dụng cho cây lúa cao sản trồng trong chậu và ngoài đồng ruộng, ảnh hưởng có ý nghĩa đến sự tích lũy sinh khối, số chồi hữu hiệu của bụi lúa và năng suất lúa thu hoạch so với đối chứng. Hiệu quả của chế phẩm cũng tác động có ý nghĩa lên sự tích lũy protein trong hạt gạo và duy trì được N tổng số trong đất sau khi thu hoạch lúa trong chậu và ngoài đồng. Như vậy, chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 có khả năng cung cấp đến 50% đạm sinh học cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa cao sản OM4218 trồng trong chậu và ngoài đồng ruộng.

Từ khóa: Burkholderia vietnamiensis CT1, chế phẩm đạm sinh học, lúa cao sản OM4218, năng suất lúa, N tổng số trong đất.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...