Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
Liên kết:

This study was conducted with the objective to enhance product quality as well as diversify smoking products. The smoked spiced process had the following steps: the frozen capelin (Mallotus villosus) were thawed, rinsed, and dried; then soaked in spices composition. Hot smoking was carried out, with smoke producing from jack. Smoking capelin process were divided into three stages: (i) a preliminary drying period at 80oC for 30 minutes, (ii) a smoking period at 85oC, (iii) a final cooking period at 80oC for 60 minutes. After smoking, hot smoked capelin were allowed to cool and put into vacuum packs at room temperature.

Based on the above process, the study assessed the optimal ratio of salt (4%, 6%, 8%) and sugar (6%, 8%, 10%), the soaking time in spices (30, 45, 60 minutes), the smoking time (60, 75, 90 minutes) and the storage time (0, 7, 14 days). Results showed that the best performance of spiced capelin was found under spices composition of 6% salt, 10% sugar in combination with 60 minutes soaking and ratio of capelin to spices solution was 1:1 (w:v). Moreover, smoking spiced capelin at 85oC for 75 minutes improved sensory quality, with 53.29% of water content. Smoked spiced Capelin could be stored for 14 days under cooling condition (5oC) and total bacteria count (15.1*102 cfu/g).

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 212-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 218-226
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 240-247
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 273-281
Tải về
(2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...