Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và sự lãnh đạo đến hiệu quả hoạt động cũng như ảnh hưởng của vai trò lãnh đạo trong thực hành trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bằng cách sử dụng phương pháp mô hình kết cấu (Structural Equation Modeling - SEM). Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp được đo lường bởi các bên liên quan bao gồm môi trường, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. Lợi ích kinh doanh (BB) được sử dụng làm các biến trung gian để đo lường tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động. Kết quả cho thấy rằng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến lợi ích kinh doanh và sau đó lợi ích kinh doanh có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động, song sự lãnh đạo chuyển đổi đã có ảnh hưởng không tích cực đến hiệu quả hoạt động. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...