Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về

abstract

In today situation of globalization, the business ethics is very important criteria to help the enterprises get success in their business and to be involved in the global market. However, more and more firms are intend to break business ethics. One of the reason might be it is difficult to definine what is ethic. Thus, the business ethics depends on the perceptions and activities of the enterprises. Thereby, the research carry-out a survey about perceptions of business ethics of economics students - School of Economics & Business Administration of Can Tho University and suggested recommmendations for the school and the Ministry of Education & Training.

Keywords: Business ethics, perception?s business ethics, economics students, Can Tho University

Title: Perceptions of business ethics of economics students at School of Economics & Business Administration in Can Tho University

Tóm tắt

Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay vấn đề đạo đức kinh doanh là tiêu chí khá quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh và chinh phục thị trường thế giới. Tuy nhiên, những vụ việc vi phạm về đạo đức kinh doanh ngày lại càng gia tăng. Thực chất của vấn đề đạo đức kinh doanh nằm ở nhận thức và hành động của các doanh nghiệp. Với dẫn nhập đó nghiên cứu tiến hành khảo sát nhận thức về đạo đức kinh doanh của sinh viên chuyên ngành kinh tế - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ với mục tiêu đánh giá được thực trạng về nhận thức đạo đức kinh doanh của sinh viên chuyên ngành kinh tế - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ và đưa ra các khuyến nghị đối với chương trình học của từng chuyên ngành trong Khoa Kinh tế, các khuyến nghị đối với nhà trường và với cả Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo nên nhận thức về đạo đức kinh doanh đối với những sinh viên chuyên ngành kinh tế nói riêng và các chuyên ngành khác nói chung.

Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, nhận thức về đạo đức kinh doanh, sinh viên kinh tế, Đại học Cần Thơ

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...