Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
Liên kết:

Collembola communities in Can tho city were investigated on species composition, distribution and biodiversity in 27 sampling stations. The study recored 60 species belonging to 34 genera under 12 families. They were charactered by high dominance index and occurrences constancy index. The finding also showed Collembola differnces distributed according to natural habitals and seasons. These results indicated Collembola communites are uesful soil fauna for bioincator, soil quality and environmental mornitoring.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...