Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về

ABSTRACT

Aquatic plants are the subject of many researches with different goals such as environmental indicators, environmental changes, pollution treatments, and nutrient uptake. In order to contribute to applied research on bioindicators in water management the study "The distribution of aquatic plants in the organic polluted canals in Can Tho City in rainy season" was carried out. Three canals were selected in this study, including Kenh Lo 91, Cai Son ?Hang Bang and Kenh Hem 51. The results revealed that in all canals surveyed, chemical oxygen demand concentration ranged from 32.07 mgl-1to 138.47 mgl-1, total nitrogen constituted between 3.89 mgl-1 and 33.79 mgl-1, and total phosphorus ranged from 2.86 mgl-1 to 11.14 mgl-1. This study mainly observed on aquatic macrophyte and common twenty species were found under14 families of plants. Particularly, nine species occured in all three canals. Five dominant aquatic plants were determined Eichhornia crassipes, Hymenachne acutigluma, Brachiaria mutica, Colocasia esculenta L. and Ipomoea aquatica with important index 75%, 55%, 48%, 46% and 34% respectively.

Keywords: Aquatic plants, organic pollution, water depth, important value index

Title: The distribution of aquatic plants in the organic polluted canals in Can Tho City in rainy season

TóM TắT

Thư?c vâ?t thu?y sinh là đối tượng nghiên cứu với nhiều mục tiêu khác nhau như chỉ thị môi trường, thay đổi môi trường, xử lý ô nhiễm và hấp thu dinh dưỡng. Đê? go?p phâ?n va?o việc ư?ng du?ng chi? thi? sinh ho?c trong qua?n ly? môi trươ?ng nươ?c, nghiên cứu ?Sự phân bố của thủy sinh thực vật trong ca?c thủy vực ô nhiễm hữu cơ vào mùa mưa ở Thành Phố Cần Thơ? đã đươ?c thư?c hiê?n. Nghiên cứu đã chọn 3 kênh trong thành phố Cần Thơ để khảo sát là kênh Lô? 91, Cái Sơn ? Ha?ng Ba?ng và kênh 51. Kê?t qua? cho thâ?y ca?c kênh nghiên cư?u co? ha?m lươ?ng COD dao đô?ng tư? 32,07 mg/l đến 138,47 mg/l, Tô?ng đa?m dao động từ 3,89 mg/l đến 33,79 mg/l va? tô?ng lân dao đô?ng tư? 2,86 mg/l đê?n 11,14 mg/l. Nghiên cứu chủ yếu tập trung khảo sát nhóm thực vật bậc cao và đa? xa?c đi?nh đươ?c 20 loa?i thư?c vâ?t thu?y sinh phổ biến thuô?c 14 ho?. Đặc biết co? 9 loa?i xuâ?t hiê?n trong ca? 3 kênh. Năm loa?i thư?c vâ?t thu?y sinh ưu thê? được xác định la? lu?c bi?nh (Eichhornia crassipes), co? mô?m (Hymenachne acutigluma), co? lông tây (Brachiaria mutica), môn nươ?c (Colocasia esculenta L.) va? rau muô?ng (Ipomoea aquatica) vơ?i chi? sô? quan tro?ng lâ?n lươ?t la? 75%, 55%, 48%, 46% va? 34 %.

Tư? kho?a: Thủy sinh thực vật, ô nhiê?m hư?u cơ, đô? sâu ngâ?p, chi? sô? quan tro?ng

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...