Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2017) Trang: 91 - 100
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học

Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần ứng dụng chỉ thị sinh học trong quản lí môi trường nước. Kết quả nghiên cứu ghi nhận 62 loài thuộc bốn ngành tảo trong các kênh khảo sát, và tất cả các kênh có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Kết quả phân tích PCA cho thấy các thông số tính chất hóa lí nước và thành phần phiêu sinh thực vật tương quan có ý nghĩa. Các chỉ tiêu chất lượng nước và phiêu sinh thực vật ở các thủy vực được phân loại thành hai mức ô nhiễm. Ngành Euglenophyta chiếm tỉ lệ cao nhất về số lượng loài (45,16%) tiếp theo là ngành Chlorophyta, Bacillariophyta và ngành Cyanophyta là thấp nhất.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...