Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 24b(2012) Trang: 131-139
Tải về
Số tạp chí 30(2014) Trang: 20-25
Tải về
Số tạp chí 52(2017) Trang: 22-28
Tải về
Số tạp chí 16a(2010) Trang: 7-14
Tải về
Số tạp chí 37(2015) Trang: 90-96
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 95-102
Tải về
Số tạp chí 47(2016) Trang: 98-106
Tải về
Số tạp chí (2015) Trang: 306-309
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 263-266
Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9, Thành Phố HCM, tháng 11/2015
Số tạp chí (2014) Trang: 238
Tạp chí: The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014)
Số tạp chí 1(2013) Trang: 93
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 22(2012) Trang: 327
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 100(2012) Trang: 1
Tạp chí: Applied Physics Letters
Số tạp chí 36(2011) Trang: 212
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
Số tạp chí 36(2011) Trang: 1
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Extended abstracts of fourth international symposium on atomically controlled fabrication technology
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...