Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 131-139
Tải về

abstract

The mobility of the two-dimensional electron gas exists in the heterostructures is governed by many factors. One of them is the doping profile. The doping profile not only control the distribution of the two-dimensional electron gas but also affect their mobility. The doping is the general way to make the electron system for samples. However, the non-doping MgZnO/ZnO heterostructures also exist the high density electron gas system by their polar property. We investigate the impact of the doping profiles (uniform, modulation, and delta form) on the electron gas distributions and the mobility of the electron in the quantum wells are created by the MgZnO/ZnO heterostructures.

Keywords: Nano physics, quantum well, two-dimensional electron gas, mobility, heterostructure, doping profile

Title: The mobility of the two-dimensional electron gas exists in the MgZnO/ZnO  heterostructures with the various doping profiles

TóM TắT

Độ linh động của khí điện tử hai chiều (2DEG) tồn tại trong các cấu trúc dị chất chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó là cấu hình tạp của chúng. Cấu hình tạp không những chi phối sự phân bố khí điện tử trong giếng lượng tử của cấu trúc dị chất mà nó còn ảnh hưởng đến độ linh động của khí điện tử. Để có hệ hạt tải hai chiều tồn tại trong cấu trúc dị chất có nồng độ cao người ta thường pha tạp cho hệ. Tuy nhiên, với hệ vật liệu MgZnO/ZnO không cần pha tạp, hệ điện tử tồn tại trong hệ vẫn có nồng độ cao do đặc tính phân cực của chúng. Chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của các cấu hình tạp khác nhau (đồng đều, điều biến và dạng delta) lên sự phân bố khí điện tử và độ linh động điện tử tồn tại trong các giếng lượng tử tạo bởi các cấu trúc dị chất MgZnO/ZnO       khác nhau.

Từ khóa: Vật lý nano, giếng lượng tử, khí điện tử hai chiều, độ linh động, cấu trúc dị chất, cấu hình tạp

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 20-25
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 21-29
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 22-28
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 29-37
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 7-14
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 90-96
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 95-102
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 98-106
Tải về
(2015) Trang: 306-309
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam
(2015) Trang: 263-266
Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9, Thành Phố HCM, tháng 11/2015
(2014) Trang: 238
Tạp chí: The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014)
22 (2012) Trang: 327
Tạp chí: Communications in Physics
100 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Applied Physics Letters
36 (2011) Trang: 212
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
36 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
(2012) Trang:
Tạp chí:  Extended abstracts of fourth international symposium on atomically controlled fabrication technology
(2011) Trang:
Tạp chí: The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...