Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/03/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Study on biodiesel production from Y. lipolytica Po1g lipid by using subcritical method

Từ khóa:

Bã mía thủy phân, chất béo, diesel sinh học, Y. lipolytica Po1g, phương pháp cận tới hạn

Keywords:

Sugarcane bagasse hydrolysate, lipid, biodiesel, Y. lipolytica Po1g, subcritical method

ABSTRACT

Finding cheap raw materials and efficient method to synthesize fatty acid methyl ester (FAME, well known as biodiesel), are being increasingly interested. Therefore, this study showed the possibility of using sugarcane bagasse hydrolysate to culture Yarrowia lipolytica Po1g for producing lipid in order to synthesize FAME. Moreover, the subcritical method was used to convert the lipid into FAME. Affecting factors such as temperature, time, methanol content, water content and catalyst concentration were investigated. The results showed that these factors significantly affected the conversion of lipid into FAME. Optimal conditions for the reaction were 175°C, 4 hours, 1:25 g/g of lipid:methanol, and 1:0.05 g/g of lipid: H2O, corresponding to the conversion of 90.15% lipid into FAME.

TóM TắT

Việc tìm ra nguồn nguyên liệu rẻ tiền và phương pháp tổng hợp hiệu quả fatty acid methyl ester (FAME, còn gọi là diesel sinh học) ngày càng được chú trọng vì thế nghiên cứu này trình bày khả năng sử dụng bã mía thủy phân để nuôi cấy nấm men Yarrowia lipolytica Po1g sản xuất chất béo nhằm sử dụng để tổng hợp FAME. Phương pháp cận tới hạn được sử dụng để chuyển hóa chất béo từ Y. lipolytica Po1g thành FAME. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chuyển hóa như nhiệt độ, thời gian, hàm lượng methanol, hàm lượng nước và nồng độ xúc tác được tiến hành khảo sát. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến độ chuyển hóa chất béo thành FAME. Điều kiện thích hợp cho phản ứng tổng hợp là nhiệt độ 175°C, thời gian 4 giờ, tỉ lệ chất béo: methanol 1:25 g/g, và tỉ lệ chất béo: H2O 1:0.05 g/g tương ứng với độ chuyển hóa FAME là 90.15%.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...