Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 88-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/07/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Effects of temperature and salinity interaction on growth performance and growth hormone level of tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) juvenile

Từ khóa:

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), nhiệt độ, độ mặn, IGF-1

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, temperature, salinity,
IGF-1

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of temperature, salinity and the interaction of temperature and salinity on the growth and expression of growth hormone on tra catfish in order to assess and predict the effects of global climate change on tra catfish farming in Vietnam. Tra catfish juveniles were acclimated in suitable time were distributed randomly to 9 treatments include three temperature treatments (25, 30, 35°C) and three salinity treatments (0, 6, 12‰). The results showed that temperature, salinity and their interaction had significant effects on growth, growth rate and feed efficiency of fish. In particular, at 35°C-6‰ conditions, the fish had better growth and growth rate in comparison with control and other treatments (p<0.05) with feed efficiency equivalent to the control condition (p>0.05). Salinity, temperature and their interaction did not affect the expression levels of growth hormone in 56 days of the experiment (p>0.05). However, in the early stages exposed to changing conditions of temperature and salinity (day 0 and day 1)​​, IGF-1 levels of fish in all higher salinity and temperature were increased differed from normal conditions. After 4 days exposure, IGF-1 levels return to normal levels and the average ranged from 11.95±4.04 ng/mL at the end of the experiment.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn và tương tác của nhiệt độ và độ mặn lên sự tăng trưởng và biểu hiện của hormone tăng trưởng của cá tra nhằm mục tiêu đánh giá và dự đoán ảnh hưởng của sự biến đổi khi hậu toàn cầu đối với nghề nuôi cá tra ở Việt Nam. Cá tra giống được thuần dưỡng theo thời gian thích hợp được bố trí ngẫu nhiên vào 9 nghiệm thức bao gồm 3 nghiệm thức nhiệt độ (25, 30, 35oC) và 3 nghiệm thức độ mặn (0, 6, 12‰). Kết quả cho thấy nhiệt độ, độ mặn và tương tác của chúng có ảnh hưởng rõ rệt lên sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra. Trong đó, ở điều kiện 35oC - 6‰, cá tra có tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng cao hơn so với đối chứng và các nghiệm thức còn lại (p<0,05) với hiệu quả sử dụng thức ăn tương đương với điều kiện đối chứng (p>0,05). Độ mặn, nhiệt độ và tương tác giữa chúng không ảnh hưởng đến mức độ biểu hiện của hormone tăng trưởng trong 56 ngày thí nghiệm (p>0,05). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu tiếp xúc với điều kiện thay đổi của nhiệt độ và độ mặn (ngày 0 và ngày 1), nồng độ IGF-1 của cá tra trong các nghiệm thức có độ mặn và nhiệt độ cao khác biệt so với điều kiện bình thường. Sau 4 ngày tiếp xúc, nồng độ IGF-1 trở về mức bình thường và dao động trong khoảng trung bình 11,95±4,04 ng/mL cho đến kết thúc thí nghiệm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 105-114
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 221-229
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 62-68
Tải về
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 9-14
Tải về
5 (2021) Trang: 559-563
Tạp chí: Tropical Journal of Natural Product Research
(2016) Trang: 15-24
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...