Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2014) Trang: 31-37
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của biện pháp sử dụng nước và vùi rơm khác nhau đến sự phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm 5 nghiệm thức (ngập liên tục, khô ngập luân phiên 1, khô ngập luân phiên 2, bón rơm ủ, vùi rơm tươi; CF, AWD, AWD?, BS và OA), với bốn lặp lại tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả thí nghiệm cho thấy so với biện pháp canh tác lúa ngập nước truyền thống, biện pháp tưới tiết kiệm đã làm giảm lượng phát thải khí CH4 là 52 ? 61%,  nhưng biện pháp này lại làm tăng phát thải khí N2O là 58 ? 76% trên đất phù sa canh tác lúa tại Bình Minh ? Vĩnh Long.Vùi rơm tươi trên đất phù sa canh tác lúa tại Bình Minh ? Vĩnh Long đã làm tăng lượng phát thải khí CH4 nhiềuhơn 150%  so với không vùi rơm.Năng suất lúa đạt được qua biện pháp tưới tiết kiệm là 7,68 tấn/ha, biện pháp tưới tiết kiệm này đã không làm giảm năng suất so với canh tác lúa ngập truyền thống (7,80 tấn/ha). Qua một vụ lúa, năng suất lúa (7,65 tấn/ha) của biện pháp bón rơm ủ chưa thấy được gia tăng so với vùi rơm tươi (6,75 tấn/ha) hoặc lấy rơm khỏi ruộng (7,80 tấn/ha).

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...