Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên đê (2014) Trang: 77-84
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón NPK va ba bun mia đến sinh trưởng và đáp ứng năng suất mía vụ gốc trên đất phù sa ở ĐBSCL bằng kỹ thuật lô khuyết. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đó, nhân tố A (kỹ thuật bón khuyết dưỡng chất) gồm bốn nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) và nhân tố B (bã bùn mía) bao gồm (10 và 0 tấn ha-1), với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 80 m2 ở Cù Lao Dung  Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón đạm làm gia tăng chiều cao, đường kính mía và kali tăng độ Brix mía vụ gốc trên đất phù sa tại Cù Lao Dung Sóc Trăng và Long Mỹ -Hậu Giang. Đáp ứng của dưỡng chất đạm cho năng suất mía khoảng 40 tấn ha-1, nhưng đối với lân và kali năng suất < 15 tấn ha-1. Hiệu quả nông học của phân NPK được sắp theo thứ tự N>P>>K, với hiệu quả của NPK theo thứ tự khoảng 126 - 134; 84 - 107 và 42 - 44 kg mía trên kg phân. Bón bã bùn mía tăng chiều cao, đường kính và năng suất mía trên cả hai địa điểm. Khi kết hợp bón bã bùn mía đáp ứng năng suất mía của dưỡng chất đạm và kali có khuynh hướng cao hơn. Canh tác mía vụ gốc trên đất phù sa Cù Lao Dung cho năng suất 150,8 tấn ha-1 cao hơn  Long Mỹ (131,0 tấn ha-1). Năng suât vu mia gôc giam đên 25 tấn ha-1 so vơi mia tơ. Ba bun mia lam tăng chi 4-5 tấn ha-1 ơ vu mia tơ trong khi gia tăng đang kê ơ vu mia gôc khoang 10- 13 tấn ha-1 trên ca hai đia điêm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...