Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2015) Trang: 885-892
Tạp chí: Khoa học và phát triển
Liên kết:

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là so sánh ảnh hưởng của bón NPK và bã bùn mía đến sinh trưởng và hấp thu NPK của cây mía giữa mía tơ và mía gốc trên đất phù sa. Thí nghiệm 2 nhân tố bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm (ô nhỏ) là 79,2 m2 được thực hiện tại Long Mỹ - Hậu Giang. Trong đó, nhân tố A là bón khuyết NPK gồm (K1: NPK, K2: NP, K3: NK và K4: PK), nhân tố B là bã bùn mía gồm (B1: 10 và B2: 0 tấn ha-1). Sự tổ hợp này gồm tám nghiệm thức (K1B1, K2B1, K3B1, K4B1, K1B2, K2B2, K3B2 và K4B2).  Kết quả cho thấy không bón một trong những nguyên tố NPK đã làm giảm sinh trưởng và hấp thu NPK không chỉ ở vụ gốc mà ở vụ tơ. Năng suất vụ mía gốc giảm đến 25 tấn ha-1 so với mía tơ ở công thức bón đầy đủ N, P, K. Hấp thu NPK ở vụ mía gốc thấp hơn vụ mía tơ, trong đó lượng hấp thu lân giảm lớn nhất. Bón bã bùn mía làm tăng hấp thu NPK so không bón ở vụ mía gốc, nhưng chỉ làm gia tăng hấp thu lân ở vụ mía tơ. Bón bã bùn mía làm tăng năng suất của cả hai vụ. Bón bã bùn mía tăng năng suất, hấp thu N và K nhiều hơn ở vụ mía gốc so với vụ mía tơ.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...