Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2016) Trang: 92-101
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tình trạng dinh dưỡng khoáng đa, trung và vi lượng của cây mía trồng trên đất phù sa. Thí nghiệm một nhân tố trong bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm bốn nghiệm thức (NPK, NP, NK và PK) được thực hiện tại Cù lao Dung – Sóc Trăng. Mẫu lá mía được thu ở vị trí thứ +1 và thứ +3 vào các thời điểm 120, 150 và 180 ngày sau khi trồng. Kết quả thí nghiệm cho thấy thu mẫu lá ở vị trí +3 và thời điểm 120 NSKT là phù hợp nhất để đánh giá tình trạng dưỡng chất của cây mía qua phân tích dinh dưỡng trong lá mía. Khi bón NPK với công thức 300N-120P2O5-200K2O kg ha-1, hàm lượng N, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn và Cu được đánh giá ở mức tối hảo, Ca ở mức thiếu. Bón 300 kg N ha-1gia tăng 65 tấn ha-1 và năng suất mía đạt đến 167 tấn ha-1 trong khi bón P và K chưa gia tăng năng suất khác biệt ý nghĩa thống kê so với khuyết P và K, theo thứ tự. Đề nghị nghiên cứu đáp ứng canxi lên sinh trưởng và năng suất mía trên đất phù sa Cù Lao Dung – Sóc Trăng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...