Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
272. kỳ 1 tháng 9/2015 (2015) Trang: 10-20
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của luân canh bắp lai với cây đậu xanh, mè và ớt đến hấp thu NPK của cây bắp lai trên đất phù sa không được bồi. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 36 m2 tại An Phú –An Giang. Các nghiệm thức gồm i) bắp-bắp-bắp-NPK (B-B-B-NPK), ii) bắp-đậu xanh-bắp (B-Đ-B), iii) bắp-mè-bắp(B-M-B), iv) đậu xanh-bắp-bắp (Đ-B-B), v) đậu xanh-ớt-bắp (Đ-Ơ-B) và vi) bắp-bắp-bắp-ND (B-B-B-ND) theo thứ tự vụ xuân hè, hè thu và đông xuân. Kết quả thí nghiệm cho thấy tổng hấp thu dinh dưỡng NPK vụ đông xuân trên đất phù sa không được bồi An Phú của các mô hình B-Đ-B, B-B-B-NPK và B-B-B-ND được xếp theo thứ tự của kg N- kg P2O5- kg K2O ha-1 là 283- 151- 281, 216- 128- 223 và 194- 119- 222. Lượng NPK mà cây bắp lấy đi này cao hơn so với công thức bón cho cây bắp lai vụ đông xuân là 200N-90 P2O5- 80K2O. Trồng đậu xanh ở vụ trước dẫn đến tăng hấp thu đạm của bắp ở vụ sau. Tổng hấp thu dưỡng chất của bắp lai cao nhất trên mô hình B-Đ-B và đo đó năng suất bắp của mô hình này cao nhất. Tổng hấp thu kali thấp nhất ở vụ xuân hè và hấp thu đạm lân thấp nhất vào vụ hè thu.

 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...