Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2022) Trang: 145-160
Tạp chí: European Journal of Open Education and E-leaming Studies

Blended teaching has recently attracted a lot of attention from educators and researchers worldwide. In Vietnam, blended teaching has been applied at various universities in different forms. However, few studies have been conducted to explore EFL teachers’ perceptions of the use of blended teaching in Vietnam. The current study used a questionnaire to explore the perceptions of thirty EFL teachers from a large university in Vietnam. Findings reveal that EFL teachers gain various benefits and encounter different challenges when applying blended teaching in their classrooms.

Keywords: blended teaching, English as a foreign language, EFL teachers, perceptions

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 122-130
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 17-22
Tải về
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 25-32
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 30-37
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 30-38
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 37-45
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 49-59
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 57-64
Tải về
8 (2021) Trang: 221-241
Tạp chí: Journal of English Education and Linguistic Studies
4 (2021) Trang: 152-166
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)
4 (2021) Trang: 177-190
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)
7 (2020) Trang: 23-32
Tạp chí: RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
1 (2019) Trang: 99-116
Tạp chí: Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice
1 (2019) Trang: 81-98
Tạp chí: Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice
4(1) (2019) Trang: 1-12
Tạp chí: EduLite Journal of English Education, Literature, and Culture
4(2) (2017) Trang: 1-26
Tạp chí: Journal of English Education and Linguistics Studies
(2018) Trang: 191-202
Tạp chí: The 3rd International TESOL conference – Promoting ELT: Diverse perspectives and new horizons
(2018) Trang: 355-366
Tạp chí: The 6th International Open TESOL Conference 2018 – Language learning and teaching transformation in the post-method era
12 (2) (2017) Trang: 60-72
Tạp chí: PHRANAKHON RAJABHAT RESEARCH JOURNAL (Humanities and Social Sciences)
5 (2017) Trang: 600-612
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
5 (2017) Trang: 526-538
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
5 (2017) Trang: 270-285
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
5 (2017) Trang: 123-139
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
5 (2017) Trang: 38-52
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
Volume 7, Issue 3 Ver. IV (May - June 2017) (2017) Trang: 34-39
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Volume 7, Issue 3 Ver. III (May - June 2017) (2017) Trang: 81-86
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017) (2017) Trang: 61-66
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017) (2017) Trang: 55-60
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
(2016) Trang: 250 - 267
Tạp chí: ICELT 2016 - Exploring new paths to a better future of ELT in a globalised world - Ho Chi Minh City - Oct. 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...