Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
1034 (2018) Trang: 012007
Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series

This work presents multisubband electron mobility in the polarization semiparabolic quantum wells (SPQWs) AlN/AlxGa1-xN/AlN. First, a theory of multisubband mobility between the lowest two subbands under a uniform external electric field is studied. By using the variation method, the one-dimensional Poisson and Schr¨odinger equations have been solved within a finite potential barrier model and a bent band figured by all confinement sources (realistic model). Then, we computed and discussed about the effective confining potential profile, the wave function and multisubband mobility. Our result shows that the positive interface polarization charges effect on the distribution of the two-dimensional electron gas (2DEG) in SPQWs so it has great influences on multisubband mobility.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 157-166
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 74-81
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 9-16
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...