Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
56/2019 (2019) Trang: 54-59
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự thay đổi về tiềm năng đất đai cho phát triển ngành nông nghiệp dưới ảnh hưởng của chế độ ngập lũ và xâm nhập mặn đến năm 2030 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp như phỏng vấn nông hộ, kế thừa dữ liệu và phương pháp đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 1976) để xác định các vùng tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp. Kết ủa đã cho thấy được sự tha đổi từ 18 vùng thích nghi đối với điều kiện sử dụng đất (lúa 3 vụ, lúa 2 vụ, lúa - màu, lúa - tôm, mía và khóm, chuyên màu, cây ăn trái và thủy sản mặn) tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi vùng thích nghi đất đai trong điều kiện hiện tại và biến đổi khí hậu chủ yếu là do sự thay đổi của điều kiện ngập lũ và xâm nhập mặn, và yếu tố ngập lũ là yếu tố tác động mạnh đến các mô hình sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL

 
Các bài báo khác
(2014) Trang:
Tạp chí: Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015
Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban (2014) Trang: 219-232
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam
(2014) Trang:
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
37 (2012) Trang: 408
Tạp chí: Water international
1 (2012) Trang: 234
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...